Acte necesare pentru submasura 6.3

”Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”:

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei edit papers online sub- măsuri este sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe.

OBIECTIVE:

· Îmbunătățirea managementului exploatației write my essay for me wikipedia agricole;
· Orientarea spre piață a exploatațiilor agricole de mici dimensiuni;

BENEFICIARII:

· Fermierii, care dețin în proprietate sau folosință o exploatație agricolă încadrată în categoria de fermă mică*:
* Dimensiunea unei ferme mici este cuprinsă între 8.000 – 11.999 SO (valoarea producției standard)

SPRIJINUL NERAMBURSABIL de maxim 15.000 Euro:
· se acordă în două tranșe astfel:
– 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare;
– 25% din cuantumul sprijinului în maximum 3 ani de la primirea deciziei de finanțare;
· se va acorda pe o perioadă de 3/ 5* ani (*perioada de 5 ani se aplică doar pentru sectorul pomicol)

PRAGURILE DE CALITATE LUNARE PENTRU SESIUNEA 2016

– 55 de puncte pentru perioada 28.04 – 31.05.2016

– 45 de puncte pentru perioada 01.06 – 30.06.2016

– 35 de puncte pentru perioada 01.07 – 29.07.2016

– 25 de puncte pentru perioada 01.08 – 31.08.2016

– 15 de puncte pentru perioada 01.09 – 30.09.2016

– 15 de puncte pentru perioada 01.10 – 31.10.2016

Clarificări privind unele aspecte precizate în Ghidul Solicitantului aferent sM 6.3

Puteți vizualiza VARIANTA aplicabilă în sesiunea 2016 a Ghidului Solicitantului (GS) pentru submăsura 6.3 – „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, precum și Anexele aferente acestui Ghid, descărcând documentele de mai jos.

 

Nr. crt Denumire document Emitent Mentiuni Model atasament Depus
01 Certificat de înmatriculare ( Întreprinderi Individuale, Persoane Fizice Autorizate, Asociaţii Familiale, Societăţi Comerciale, după caz) – act constitutiv Registrul comertului Neamt În original, copiile se fac la sediul societăţii    
02 a) Declaratii fiscale D200, sau D221, I.I., PF pe anii 2014 şi 2015 pentru Întreprinderi Individuale,  Persoane Fizice Autorizate, Asociaţii Familiale

b) Bilanţuri contabile pe anii 2014 şi 2015 pentru Societăţi Comerciale

Vizate de către administraţia finantelor publice de pe raza localităţii sediului social În original, copiile se fac la sediul societăţii    
03 Carte de identitate administrator, asociati ( SC, AF, II, PF) SCLEP de pe raza domiciliului ( Piatra Neamţ, Roman, Tg. Neamţ, Bicaz) În original, copiile se fac la sediul societăţii    
04 Diplomă studii administrator Unitatea de învăţămant În original, copiile se fac la sediul societăţii    
05 Certificate de calificare profesională administrator Furnizori de formare profesională a adulţilor autorizaţi pentru respectivul program de formare profesională În original, copiile se fac la sediul societăţii    
06 Adeverinţă cont bancar Unitatea bancară la care este deschis contul În original, copiile se fac la sediul societăţii    
07 Extras APIA APIA Neamţ În original, copiile se fac la sediul societăţii    
08 Registrului agricol emis de Primărie actualizat cu cel mult 30 de zile înaintea datei depunerii Cererii de Finanțare, din care să rezulte dreptul de folosinţă (proprietate/arendă/concesiune) al terenului, dreptul de proprietate asupra animalelor (toate categoriile de animale domestice şi sălbatice aflate în captivitate în cadrul exploataţiei), cu ştampila primăriei şi menţiunea „Conform cu originalul” Primăria localităţii sediului social În original, copiile se fac la sediul societăţii

ATENŢIE NR DE ANIMALE SA FIE EGAL CU NR DE ANIMALE DIN EXTRASUL RNE

   
09

 

Extras din Registrul Naţional al Exploataţiilor (RNE) DSVSA Neamţ

 

Menţinune : necesar la AFIR

În original, copiile se fac la sediul societăţii

ATENŢIE NR DE ANIMALE SA FIE EGAL CU NR DE ANIMALE DIN EXTRASUL RNE

   
10

 

Documentul care atestă dreptul de proprietate a terenului pe care se va înfiinţa platforma de gunoi de grajd Proprietar administrator În original, copiile se fac la sediul societăţii    
11 Contract comodat încheiat între proprietar şi Întreprinderi Individuale,Persoane Fizice Autorizate, Asociaţii Familiale, Societăţi Comerciale, după caz, pentru anexele gospodăreşti: grajd, saivan, magazie cereale, etc. Primăria localităţii de domiciliu În original, copiile se fac la sediul societăţii, însoţit de actele de proprietete în original.    
12 Centralizator contracte arendă pentru suprafeţele agricole ale ( Întreprinderi Individuale,Persoane Fizice Autorizate, Asociaţii Familiale, Societăţi Comerciale, după caz) Primăria localităţii de domiciliu În original, copiile se fac la sediul societăţii, CNP si CI proprietar teren dat în arendă    
13 Certificat de atestare fiscala privind obligaţiile către bugetul local Primăria localităţii de domiciliu În original, copiile se fac la sediul societăţii    
14 Alte finanţări nerambursabile obţinute, istoric activitate FEADR Contract, sumă    
15 Investiţii privind cei 15000 euro, achiziţii, utilaje:

–          

–         

       
16 Cazier judiciar solicitant POLITIA Romana În original, copiile se fac la sediul societăţii